Alteratsioon noodinimedes

Altereerides alus- e põhihelisid, muutub nende kõrgus:

  • kõrgendades - pooltooni võrra kõrgemaks
  • madaldades - pooltooni võrra madalamaks

Seoses helikõrguse muutumisega muutub ka noodinimi.

Tähtnimede puhul:

  • diiesiga kõrgendamisel lisandub noodi põhinimele lõpp -is: Cis, Dis, Eis, Fis, Gis, Ais, Bis/His*
  • bemolliga madaldamisel lisandub noodi põhinimele lõpp -es: Ces, Des, Es (mitte Ees), Fes, Ges, As (mitte Aes), Bes/B*
  • bekarri puhul muutub eelnevalt altereeritud noodinimi algseks
  • dubldieesiga kõrgendamisel lisandub noodi põhinimele lõpp -isis: Cisis, Disis, Eisis, Fisis, Gisis, Aisis, Bisis/Hisis*
  • dublbemolliga madaldamisel lisandub noodi põhinimele lõpp -eses: Ceses, Deses, Eses (mitte Eeses), Feses, Geses, Ases (mitte Aeses), Beses/Heses*.

Silpnimede puhul lisandub noodi põhinimele vastava alteratsioonimärgi nimi: Do-diees, Sol-bemoll, Re-dubldiees, La-dublbemoll. Bekarri puhul märgitakse ka see noodinimes ära: Mi-bekarr.

Kui tähtnimedega sofedžeerides (noodinimedega lauldes) nimetatakse alteratsiooni korral kõiki noote nende õigete nimedega (Cis, Fes jne), siis silpnimede puhul solfedžeerides alteratsioonimärke ei nimetata (rütmiseeritud meloodia laulmiseks on need nimed liiga pikad). Seetõttu on solfedžeerimisel tähtnimede kasutamine täpsem.  

______________________________________________________________________________________________

*Käesolevas peatükis on paralleelselt nimetatud altereeritud noodinimed nii "B"-le kui "H"-le