Juhuslikud märgid

Juhuslikeks märkideks nimetatakse alteratsioonimärke, mis kirjutatakse teose vältel vahetult noodi ette. Juhuslikud märgid kehtivad vaid samakõrguslike nootide kohta ning ainult selle takti piires, kus juhuslik märk esineb. Taktijoon muudab juhusliku märgi järgmise takti suhtes kehtetuks.

Alloleva noodinäite teises taktis olev bemoll kehtib vaid järgneva taktijooneni ja kolmandas taktis samanimelisele noodile enam ei kehti.

 

 

 

Vaid pidekaarega* ühendatud üle taktijoone kestvate nootide puhul toimib esimese noodi ette kirjutatud juhuslik märk ka teisele noodile. Järgmisele samakõrguslikule noodile see märk enam ei mõju.

Seega järgnevas noodinäites kolmandas taktis olev pidekaarega ühendatud esimene noot on "E", sama takti kolmas noot aga "Es".

 

 

_________________________________________________________________________________________

*Pidekaar on märk, mis ühendab kaht vältust üle taktijoone . Vt ptk "Vältused" alapeatükk "Pidekaar"